Unionpay ไทย

{ไทย} รับส่วนลดทันที 50 เมื่อช้อปผ่านบัตรยูเนี่ยนเพย์ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปที่บิ๊กซี

ชื่อผู้ค้า:

บิ๊กซี

ประเภทผู้ค้า:

02

ประเทศ:

Asia.Thailand

ประเภทบัตรเครดิตที่ใช้ได้:

Noneบัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น

เริ่มเวลา:

2020-11-01

เวลาสิ้นสุด:

2021-01-31

ข้อเสนอส่วนลด:

รับส่วนลดทันที 50 บาท*
เมื่อช้อปผ่านบัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ ที่บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์
และบิ๊กซีมาร์เก็ตทุกสาขา

กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมรายการก่อนซื้อสินค้า
ผ่านลิ้งค์
https://bit.ly/2HmwmEV
 

กฎข้อเสนอส่วนลด:


1. สิทธิพิเศษนี้เฉพาะการชำระเงินผ่านบัตร
“เครดิต” ยูเนี่ยนเพย์ที่ออกในประเทศไทย และขึ้นต้นด้วยเลข 62 เท่านั้น คือ
บัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ที่ออกโดยธนาคารกรุงเทพฯ
, ธนาคารแห่งประเทศจีน
(
BOC), ธนาคารไอซีบีซี (ไทย),
ธนาคารกสิกรไทย,
บริษัทบัตรกรุงไทย และบริษัทอิออน ธนสินทรัพย์ เท่านั้น

 1. 2. ไม่สามารถรวมใบเสร็จได้

 2. 3. จำกัดการรับส่วนลด
  9 สิทธิ์/หมายเลขบัตร/ตลอดรายการ

 3. 4. จำกัดสิทธิ์ทั้งหมด
  18,000 สิทธิ์ตลอดรายการ และสงวนสิทธิ์ให้ตามลำดับก่อน-หลัง

 4. 5. กรณีทำรายการขอคืนเงิน
  ส่วนลดจะถูกดำเนินการคืนเข้าระบบยูเนี่ยนเพย์ ผู้ถือบัตรจะได้เงินคืนจากยอดที่ชำระจริงหลังจากหักส่วนลดแล้วเท่านั้น

 5. 6. ไม่สามารถทำการขอคืนเงินบางส่วนได้

 6. 7. ใบเสร็จอาจระบุจำนวนยอดเงินเต็มก่อนหักส่วนลด
  กรุณาอ้างอิงจาก
  SMS ที่ท่านได้รับจากธนาคารหรือตรวจสอบจากใบแจ้งยอดเพื่อตรวจสอบยอดเงินที่จ่ายจริง

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button